Institut "Ruđer Bošković",  ZAVOD ZA TEORIJSKU FIZIKU

SEMINAR ZAVODA ZA TEORIJSKU FIZIKU
(Zajednički seminari Zavoda za teorijsku fiziku,
Zavoda za eksperimentalnu fiziku i  Zavoda za teorijsku fiziku PMF-a)
 
PREDASIMPTOTSKI EFEKTI U INKLUZIVNIM RASPADIMA
TEŠKIH KVARKOVA

Hrvoje Štefančić
Datum: utorak, 2. svibnja 2000.
Vrijeme: 15 sati, c.t.
Mjesto: IRB, I. krilo, predavaonica I.
Sažetak:
Slabi raspadi teških hadrona predstavljaju područje od interesa u fizici elementarnih čestica već dva desetljeća uslijed uvida koje ovi raspadi omogućuju u nizu pojava (elementi CKM matrice, neperturbativni QCD efekti, CP narušenje, itd.). Standardni pristup razmatranju inkluzivnih raspada uključuje određivanje efektivnog hamiltoniana slabih interakcija (koji u slučaju neleptonskih raspada uključuje i kratkodosežne QCD korekcije). Formalizam inkluzivnih raspada bit će primjenjen na sustav dvostruko šarmantnih bariona uzimajući u obzir njihovu sličnost s mezonskim sustavima jednog teškog i jednog lakog kvarka. Dobivena predviđanja vremena života i semileptonskih omjera grananja za sve dvostruko šarmantne barione će usporedbom s rezultatima budućih eksperimenata omogućiti provjeru osnovnih pretpostavki teorije. Razmotrit će se inkluzivni raspadi b hadrona te će biti raspravljana mogućnost razrješenja neslaganja teorijske i eksperimentalne vrijednosti omjera Tau(Lambdab)/Tau(Bd0). Formiranjem parova čestica s istim tipom četverokvarkovskih efekata moguće je dobiti modelski neovisne veze između širina raspada u sustavima teških mezona te jednostruko odnosno dvostruko teških bariona. Dobivene veze omogućuju modelski neovisnu usporedbu teorijskih i eksperimentalnih rezultata te daju uvid u opći uzorak vremena života teških hadrona.
Voditelj seminara: Dr. Bene Nižić