Institut "Ruđer Bošković",  ZAVOD ZA TEORIJSKU FIZIKU


SEMINAR ZAVODA ZA TEORIJSKU FIZIKU
(Zajednički seminari Zavoda za teorijsku fiziku,
Zavoda za eksperimentalnu fiziku i Zavoda za teorijsku fiziku PMF-a)


PERTURBATIVNI PRISTUP PINGVINSKI INDUCIRANOM RASPADU B->pi phi

Dr. Blaženka Melić

Datum: utorak, 15. prosinca 1998.
Vrijeme: 15 sati, c.t.
Mjesto: IRB, I. krilo, predavaonica I.
Sažetak:
Koristeći modificirani perturbativni pristup koji uključuje Sudakovu resumaciju i transverzalne stupnjeve slobode, analiziran je pingvinski induciran B->pi phi raspad korištenjem NLO slabog hamiltonijana. Modificirana perturbativna metoda omogućava uključivanje nefaktorizabilnih doprinosa i kontrolu virtualnih impulsa u procesu. Račun potvrđuje rezultate dobivene BSW faktorizacijskim pristupom, ilistrirajući dominantnost elektroslabih pingvina i zanemarive nefaktorizabilne doprinose. Pokazano je da su dobiveni omjer raspada reda O(10-8) i CP asimetrija reda O(10-2) osjetljivi na izbor mezonskih valnih funkcija i da se slabo mijenjaju ovisno o izboru parametara CKM matrice.  
Voditelj seminara: Dr. Bene Nižić