Institut "Ruđer Bošković",  ZAVOD ZA TEORIJSKU FIZIKU


SEMINAR ZAVODA ZA TEORIJSKU FIZIKU
(Zajednički seminari Zavoda za teorijsku fiziku,
Zavoda za eksperimentalnu fiziku i Zavoda za teorijsku fiziku PMF-a)


KVANTNE FLUKTUACIJE CHERN-SIMONSOVE TEORIJE I DINAMIČKO
SMANJENJE DIMENZIJA

Mr. Larisa Jonke

Datum: petak, 11. prosinca 1998.
Vrijeme: 15 sati, c.t.
Mjesto: IRB, I. krilo, predavaonica I.
Sažetak:
Razmatrana je Chern-Simonsova teorija velikog N za privlačnu bozonsku tvar (Jackiw-Pi model) u pristupu hamiltonijana kolektivnog polja zasnovanog na 1/N razvoju. Pokazano je da je dinamika niskoležećih pobuđenja gustoće oko konfiguracije vorteksa osnovnog stanja ekvivalentna dinamici u Sutherlandovom modelu. Odnos između Chern-Simonsove konstante vezanja lambda i Calogero-Sutherlandovog statističkog parametra lambda_S ukazuje na neku vrst statističke transmutacije koja prati smanjenje dimenzija početnog problema. 
Voditelj seminara: Dr. Bene Nižić